Toftebo Maskinfabrik ApS Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse og gyldighed

Ethvert salg fra Toftebo Maskinfabrik ApS (herefter nævnt T-Ma) er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m. v. er ikke bindende for T-Ma med mindre T-Ma skriftligt har accepteret dette.


Tilbud/ordre

Aftale mellem køber ogT-Ma, anses først for indgået ved T-Ma’s fremsendelse af varer. eller ved T-Ma’s skriftlige accept af tilbuddet. Fremsendelse af ordrebekræftelse til køber anses ikke som accept af købers tilbud, medmindre dette er anført i udtrykkeligt i ordrebekræftelsen. I handelskøb kan annullering af en ordre kun ske med T-Ma’s skriftlige godkendelse.


Fortrydelsesret

I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Varer der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende. Omkostningerntil fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke.

Priser. Fragt m. v

Hoved regel

T-ma’s priser er excl. Moms og fragt. Ved samlet køb for mere end kr. 2000,- excl. Moms/kr. 2500,- incl. Moms er standard forsendelsen inden for danmarks grænser, dog ikke grønland og færøerne, inkluderet i prisen. Ved samlet køb for et mindre beløb betales for forsendelse kr. 60,- excl. Moms/ kr. 75,- incl. Moms.

Undtagelser

Undtagelser vedr. Forsendelses omkostninger, eksempelvis varer der sælges ab. Fabrik, vil fremgå af markedsføringsmaterialet. Ved særlige forsendelsestyper og fragt til grønland, færøerne eller udlandet opkræves udgifter til ekstra omkostninger. Ekstra udgifter i forbindelse med mærket ”forsigtig”, ”lørdags ekspres” eller pr. Efterkrav, kan således også forekomme. T-ma forbeholder sig ret til uden yderligt varsel og med omgående virkning, at ændre priser og fragt betingelser.

Betaling

Købesummen er forfalden til betaling 14 dage efter levering. Faktura og girokort sendes som separat post. Betaling bedes foretaget med det medsendte girokort eller ved bankoverførsel, evt. Via homebanking. T-ma forbeholder sig ret til at forlange forudbetaling eller betaling ved levering. Personer under 18 år kan ikke købe på kredit. Betaler køber ikke i rette tid, kan t-ma fra forfaldsdagen kræve betaling for renter i henhold til lov om rente ved forsinket betaling m. V. Samt rykkergebyr. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelsen for eventuelle modkrav vedr. Andre leverancer, idet sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Levering m. V.

​T-ma tilstræber at levering sker hurtigst muligt ca. 2-3 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Nye kunder må dog påregne op til 5 dages leveringstid. Levering skal dog senest ske inden for rimelig tid. Levering anses for sket, når genstanden er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Ved forsinkelse fra t-ma’s side kan køber i handelskøb kun gøre misligholdelsesbeføjelser gældende såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 30 dage efter levering burde være sket. Køber kan i så fald vælge at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller annullere ordren. 

​Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor t-ma. T-ma er ikke ansvarlig overfor køber når force majeure omstændigheder indtræder og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen – herunder strejker og lockouts vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder eller andre omstændigheder t-ma ikke er herre over. I dette tilfælde er t-ma berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvis

Undersøgelses pligt

I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornøden undersøgelse til konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation og ansvar

Handelskøb

Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til T-Ma uden ugrundet ophold, dog senest tre dage efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter T-Ma om manglen inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til T-Ma uden forudgående skriftligt accept. Ethvert mangelkrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. T-Ma’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter T-Ma’s valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele et af T-Ma fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende.

Handelskøb og forbrugerkøb

T-Ma er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage, herunder - men ikke begrænset til - enhver forfor skade bruger måtte lide, herunder forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m. v. I forbrugerkøb er købelovens § 80 stk. 1, ikke hermed fraveget.

Produktansvar

For produktansvar er T-Ma alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven der ikke kan fraviges ved aftale. T-Ma fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag, som følge af brug af en vare købt hos T-Ma. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på T-Ma’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele T-Ma såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt skade eller at der er fare for at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning T-Ma måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde T-Ma skadesløs i samme omfang som T-Ma’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

Værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem køber og T-Ma afgøres handelskøb ved T-Ma’s hjemting under anvendelse af dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationalprivatretslige regler. T-Ma kan dog altid vælge at sagsøge køber ved dennes.

​​

Kom i kontakt med os her​

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med et svar på din henvendelse eller spørgsmål inden for kort tid!​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt